Obchodné podmienky

Všeobecné unstanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravuju práva a povinnosti spoločnosti  LED Solution s.r.o. so siedlom v ulici Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec 460 07, Česka republika, IČO : 04885503, DIČ: CZ04885503,  (ďalej len „Predávajuci) a Kupujucého při kúpe tovaru ponúkaného na internetovej stránke https://www.123led.sk/ (dialej len 123led.sk) . Tieto obchodné podmienky sú neoddělitelnou súčastiou kupnej zmlúvy, ktora sa na dialku uzatvára na vyššie zmienenej internetovej stranke Predávajucieho, medzi Kupujicím na jednej strane a Predávajucím na druhej strane.

 2. Tieto obchodné podmienky platia dňom ich zverejnenia na stránke 123led.sk a platia na území Evropskej únie pre kúpu tovaru prostrednictvom stránky 123led.sk

 1. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 2. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronickoho obchodu www.123led.sk

 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronickoho obchodu 123led.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom.

 5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na 123led.sk

 1. Kontaktne údaje Predávajucieho:

Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec 460 07, Česká Republika

Tel.: +421 949 895 230

e-mail:obchod@123led.sk

 

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára.

 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu obchod@123led.sk

 5. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 6. Podstatné náležitosti objednávky sú tieto :

 • Identifikácia Kupujúceho : obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa)

 • Identifikácia tovaru : kód produktu alebo jeho názov, aký je uvedený na internetovej stránke elektronickoho obchodu 123led.sk

 • Množstvo objednaného tovaru a cena

 

Zrušenie objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • V prípade, kdy nebolo možné záväzne potvrdiť (nedostupnosť Kupujúceho)

 • Objednaný tovar sa už nevyrába alebo jeho cena u dodavateľa sa zásadne zmenila. V takom prípade Predávajucí bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o dalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.

 

Možnosti a ceny dopravy

 1. V prípade, ak hodnota nákupu presiahne sumu vo výške 100 EUR , Predávajucí si dopravu neúčtuje,s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

 2. Tato akcia neplatí při individuálnej cenovej ponuke tovaru, alebo pokud to nieje výslovne uvedeno u produktu na stránke elektronickoho obchodu 123led.sk.

 3. V pripade, kdy hodnota nákupu nepresiahne sumu uvedenu v odst. 1, Predávajucí si účtuje dopravu podľa ceníku uvedenoho na elektronickoho obchodu 123led.sk.

 

Dodacie podmienky

 1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom elektronickoho obchodu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. V prípadoch, kedy nie je možné túto lehotu dodržať, bude Prodávajucí Kupujúcého okamžite kontaktovat za účelom dohody o dalším postupe.

 1. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.

 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke alebo na výdajné miesta Uloženky. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Obdobná situácia platí aj v prípade vyzvednutia na výdajnom mieste Uloženky.

 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 4. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 5. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

 6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom elektronickoho obchodu 123led.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru alebo varianty produktu. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na 123led.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na 123led.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 3. Pri individuálnej cenovej ponuke platí cena uvedená v cenovej ponuke.

 

Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávaju v EUR. Platbu možno vykonať v iné méně len po domluve s Predávajucím.

 2. Predávajucí ponúká tieto spôsoby platby:

 • Dobierka – platba doberečného sa odvíjá od spôsobu dopravy

 • Bankovny prevod z účtu na účet – v prípade tieto metody platby Predávajucí tovar odosielá až po prevedniu ceľkovej sumy na účet. Platba musí být provedena podľa pokynov uvedených v e-mailu a pod daným variabilním symbolom.

Identifikácia účtu pre bankovné prevody : Fio banka , 2101573819/2010,

IBAN: CZ9420100000002101573819, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX.

 • Platobnou kartou – platba je provedena pomocou platobnej brány prostrednictvom společnosti GoPay.

 

Záručné podmienky

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba minimálne 24 mesiacov ak nieje uvedené inak. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov (reklamačny formuliar a kopie faktury)

 5. Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. s reklamáciou.

 6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na 123led.sk.

 7. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vyplývajú z neodborného zaobchádzania, nehody, opotrebenie, používanie veci v rozpore s účelom daným výrobcom nedodržanie návodu na obsluhu. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté pôsobením atmosférických vplyvov, prepätím, mechanickým poškodením výstupných častí a napájacích zostáv.

 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do  14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu: Expandeco - 123LED.sk, Fraňa Kráľa 16, Žarnovica, 96681.

 1. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 2. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa, ktorý mu poskytne Predávajúci zverejnením tohto formulára na 123led.sk

 3. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 5. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

Záverečné unstanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na 123led.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na 123led.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na 123led.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo 123led.sk.

 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na 123led.sk.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na 123led.sk.

 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2020 PRO VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

LED solution s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec,

IČ 048 85 503, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 37196

/dále jen „dodavatel“/

 

I.

1/         Těmito obchodními podmínkami se určuje podle ust. § 1751 obč. zák. část obsahu kupních smluv uzavřených mezi dodavatelem a kupujícím, pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání /dále jen "odběratel“/.

 

2/         Tyto obchodní podmínky se součástí kupní smlouvy uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem stávají okamžikem uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi odběratelem a dodavatelem je uzavřena tím, že dodavatel potvrdí   závazek k dodání zboží dle objednávky odběratele na koupi zboží prodávaného dodavatelem provedenou přes web – eshop.ledsolution.cz nebo ústní dohodou v sídle společnosti LED Solution (provozovna: Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec). Dodavatel toto potvrzení provede písemně formou vystavení zálohové faktury nebo konečným daňovým dokladem (fakturou, prodejkou nebo pokladním dokladem) a jejím zasláním nebo osobním předáním odběrateli. Potvrzením dodavatele o obdržení objednávky odběratele není kupní smlouva uzavřena,

 

3/         Nebude-li ujednáno jinak, kupní cena, platební, dodací a záruční podmínky, jsou sjednány zasláním objednávky odběratele podané přes web – eshop.ledsolution.cz a jejím potvrzením odběratelem nebo odsouhlaseny ústně při osobním prodeji.

 

4/         Bude-li ujednáno, že zboží odběratel uhradí na základě faktury dodavatele, platí, že si dodavatel vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do jeho úplného zaplacení. Bude-li ujednáno, že zboží odběratel uhradí na základě faktury dodavatele, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny, je rovněž ujednáno, že dodavatel je oprávněn v případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny, odstoupit od kupní smlouvy.

 

5/         Nepřebírá-li odběratel zboží v sídle nebo provozovně dodavatele, je závazek dodavatele odevzdat

zboží odběrateli splněn odevzdáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele; nebezpečí vzniku

škody na zboží přechází na odběratele odevzdáním zboží k přepravě.

 

II.

Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

 

1/         Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být odběratelem sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Odběratel se zavazuje tyto informace zejména:

 

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě (např.: fotografie a grafické podklady ke zboží, prodejní a reklamní dokumenty a ostatní materiály, ceníky, texty z e-shopu a webu dodavatele)
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem

 

2/         Odběratel není oprávněn bez souhlasu dodavatele pořizovat kopie podkladů předaných dodavatelem.

 

III.

Odpovědnost za vady a bezpečnost

 

1/         Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku dl záručních podmínek uvedených v den potvrzení objednávky dodavatelem na webu – 123led.sk

 

2/         Dodavatel odpovídá za správné označování dodávaného zboží dle příslušných zákonů, především dle zák. č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, včetně prováděcího NV č. 17/2003 v platném znění. Dodavatel odpovídá za to, že jím dodávaný výrobek je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečný dle zákona č. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků.

 

IV.

Závěrečná ustanovení

   

1/         Není-li v kupní smlouvě nebo v těchto podmínkách stanoveno jinak, řídí se vztah dodavatele a odběratele právním řádem České republiky, a to i v případě, že odběratelem je osoba se sídlem mimo území České republiky.

 

3/         Strany se dohodly ve smyslu § 89a o.s.ř, že veškeré soudní spory vznikající z obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem na který se vztahují tyto obchodní podmínky, budou řešeny Okresním soudem v Liberci.

 

3/         Dodavatel je oprávněn obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, změna je platná okamžikem, kdy změněné obchodní podmínky budou dostupné na webu eshop.ledsolution.cz. Kupní smlouvy uzavřené před zveřejněním změněných obchodních podmínek se řídí dosavadními obchodními podmínkami.

 

V Liberci dne 01.01.2020

LED Solution s.r.o